PRIVCACY-STATEMENT

Stichting Koningsfeesten Zwijndrecht, hierna te noemen als KFZ.

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die KFZ verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u aan KFZ een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door verstrekt KFZ, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De KFZ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KFZ

 

 

 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is per 01/03/2021:

Voorzitter Dhr C Schilten, Burgemeester de bruinelaan 38 3331AE Zwijndrecht

Kvk 74112414

De gegevensbescherming is bereikbaar via koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com


3. Waarvoor verwerkt KFZ persoonsgegevens.

2.1 Als je donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van KFZ, hebben we u persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als donateur/sponsor/vrijwilliger, en zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal een relatie van KFZ bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van KFZ

In het kader van uw aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

            Voorbeelden

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

c) e-mailadres

e) bankrekeningnummer

f) gegevens inzake gezondheid [omschrijven wat voor gegevens bijv. aandoening/ medicijngebruik]

 

2.2 KFZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 

Voorbeelden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de donateurschap/sponsoring af te wikkelen.

d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met KFZ en u te informeren over de voordelen van het donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van KFZ

Aanvullende voorbeelden voor PR/marketing

E-mailmarketing (opt-out):

KFZ gebruikt uw naam en e-mailadres om een e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het donateurschap/sponsoring van de organisatie toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt KFZ uw naam en e-mailadres om u een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het donateurschap/sponsoring van KFZ toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3 De KFZ kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De KFZverwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal KFZ de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft KFZ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KFZ zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door KFZ uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com door KFZ zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal KFZ u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door KFZ uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met: koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de administratie koningsfeestenzwijndrecht@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.koningsfeestenzwijndrecht.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Zwijndrecht 01-03-2021